HEEFT U AL GEHOORD VAN HET UBO REGISTER?

Binnenkort is het voor elke onderneming een verplichting.

Het UBO-register of register van uiteindelijke begunstigden in België is in het leven geroepen door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en zal in werking treden op 31 oktober 2018.

De Wet voorziet in de verplichting voor vennootschappen, vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.


Wie zijn uiteindelijke begunstigde?

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten:

 1. Vennootschappen
 2. vzw’s
 3. stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

Volgende personen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden van vennootschappen:

 • De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder; Wat geldt als een toereiken percentage? Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap. Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of van meer dan vijfentwintig procent van het kapitaal van de vennootschap, geldt ook als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang;
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen;
 • De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vzw’s en stichtingen:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting;
 • de stichters van een stichting;
 • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 • de oprichter;
 • de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 • de eventuele protector;
 • de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.


Wanneer gaat het in werking?

Het UBO-register zal in werking treden in de loop van het derde kwartaal 2018.

In afwachting van het KB kan u reeds een aantal voorbereidingen treffen in uw onderneming:

 • te bepalen wie de wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde is met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen;
 • te bepalen tot welke categorie uit de bovenstaande uw uiteindelijke begunstigde behoort (zie wie zijn de uiteindelijke begunstigden);
 • Verzamel alle nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • Zorg ervoor dat u beschikt over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • Zorg voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Van zodra het KB gepubliceerd is stellen we u verder op de hoogte.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar onze projecten, naar meer vakkennis of nieuwe wetgeving? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en mis niets! Laat je gegevens achter en wij doen de rest.

Verbonden met mensen door cijfers